สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมรถให้ความรู้เคลื่อนที่

โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย , การพูดคุยสนทนาประเด็นทางกฎหมาย, การประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่อยงานเมื่อเกิดปัญหา

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี