โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพิ้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพิ้นที่จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พศ.2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 38 ศูนย์