ครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในจังหวัดลพบุรี และโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑