ประกาศเจนตนารมณ์

19 ธ.ค. 2565 12:32 น.

No Gift Policy!!!
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
“ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด”
จากการปฏิบัติหน้าที่
“เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง ปราศจากการกระทำทุจริตทั้งปวง”