ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ก.ค. 2564 17:37 น.

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เจ้าหน้าที่ยุติธรรม แนะนำเอกสารประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยาตาม
พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 จำนวน 3 ราย