ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

19 ก.ค. 2564 17:09 น.

 วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ  และนางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นเลขานุการฯ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายฯ จำนวน 13 ราย       

   โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติฯ ดังนี้         

  - จ่าย 6ราย         

- งดจ่าย 1 ราย         

- ยกคำขอ 1 ราย       

  - ชะลอ 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมจ่าย 207,217 บาท  (สองแสนเจ็ดพันสองร้อยสิบสิบเจ็ดบาทถ้วน)